Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на онлайн магазин на Аутопрофи България СО ООД

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Аутопрофи България СО ООД, гр. София, ж.к. Младост-3, бл. 327, вх. 8, ет. 6, ап. 85,  наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ и Посетителите и Потребителите на електронен магазин, намиращ се на домейн www. autoprofi1.com наричани по-долу общо КЛИЕНТ, на платформата за електронна търговия на Аутопрофи България СО ООД, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: Аутопрофи България СО ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост-3, бл. 327, вх. 8, ет. 6, ап. 85
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Андрей Ляпчев 7
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост-3, бл. 327, вх. 8, ет. 6, ап. 85
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205245991
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205245991
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.:  02/91-53-555
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.:  02/933 0565
факс: 02/988 4218
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

III.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www. autoprofi1.com чрез която КЛИЕНТЪТ имат възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата стоки, включително следното: 
1. Да извърша регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 
3. Да сключва с ТЪРГОВЕЦА договори за покупко-продажба и доставка на стоките от разстояние, предлагани от в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
4. Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН електронни средства за разплащане. 
5. Да получават информация за нови стоки и предложения, предлагани от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
6. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет; 
7. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет; 
8. Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН организира доставянето на стоките и гарантира правата на КЛИЕНТА, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) КЛИЕНТЪТ сключва с ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www. autoprofi1.com. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЪРГОВЕЦА. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с ТЪРГОВЕЦА договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ТЪРГОВЕЦА в платформата. 
(2) По силата на сключения с КЛИЕНТА договор за покупко-продажба на стоки в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на КЛИЕНТА на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. КЛИЕНТЪТ имат право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора до ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(3)КЛИЕНТЪТ заплаща на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 6. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от КЛИЕНТА при извършване на регистрация, ако КЛИЕНТА е въвел съответното име и парола за достъп.
 
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. 
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА , чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съобразно посочената в него процедура. 
(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия, преди натискане на бутона "Поръчай", КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 
(4) ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от КЛИЕНТА поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на КЛИЕНТА и между него и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 
(1) КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) КЛИЕНТЪТ има право да изискава информация за състоянието на своята поръчка. 
(3) КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури възможност за получаване на стоката/услугата и да получи стоката/услугата, заявена в ПЛАТФОРМАТА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(4) КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(5) При извършване на регистрацията и поръчката си КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. КЛИЕНТЪТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си. 

Чл. 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА 
(1) ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената от него стока и да я достави в срока, упоменат в ПЛАТФОРМАТА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(2) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до КЛИЕНТА. Информацията служи на ТЪРГОВЕЦА за изпълнение на задължението му, произтичащо от чл. 5 на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ
(3) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му. 

V. ПОРЪЧКА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА 
Чл. 10. КЛИЕНТЪТ използва интерфейса на страницата на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, за да сключва договори за покупко-продажба (да прави поръчка) на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки. 

Чл. 11. КЛИЕНТЪТ сключва договора за покупко-продажба на стоките в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по следната процедура: 
1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
2. Избиране на една или повече от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка. 
3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на КЛИЕНТА като страна по договора. 
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката; 
5. Избор на способ и момент за плащане на цената. 
6. Отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия и натискане на бутона "Поръчай"; 
7. Потвърждение на поръчката от страна на ТЪРГОВЕЦА 

Чл. 12. (1) Поръчката/ките/ се обработват в рамките на работното време на ТЪРГОВЕЦА от понеделник до петък , между 9 и 18 часа. Поръчки, направени до 14:30 часа на обяд се изпълняват същия ден. Поръчки, направени след 14:30 часа на текущия ден, в извънработно време на ТЪРГОВЕЦА, събота и неделя, се изпълняват на следващия работен ден. 
(2) Доставката на потвърдените поръчки се изпълнява с куриерска фирма, избрана от ТЪРГОВЕЦА.
(3) Стойността на доставката на поръчката се заплаща от ТЪРГОВЕЦА или КЛИЕНТА съгласно условията публикувани на страницата на ТЪРГОВЕЦА в раздел ДОСТАВКА  
(4) Доставката се извършва само на географската територия на РБългария. Не се извършва доставка в обекти извън тази територия, които според нормите на международното право се считат територия на държавата – посолства, самолети и кораби под бълг.флаг и др. 
(5) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриер или куриерска фирма. 
(6) При невъзможност за доставка на поръчката по вина на КЛИЕНТА , той дължи на ТЪРГОВЕЦА сумата за направените транспортни разходи. 

VI. ЦЕНА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 
Чл. 13. (1) Всички обявени цени от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са в български лева, с включен ДДС. 
(2) КЛИЕНТЪТ може да заплати цената по следните начини: 
1. В брой - с наложен платеж на куриера от куриерската фирма. 
2. По банков път - по сметка на ТЪРГОВЕЦА 

VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА 
Чл. 14. (1) КЛИЕНТЪТ, ако е физическо лице („потребител” съгласно Закона за защита на потребителите), има право да се откажете от сключения с ТЪРГОВЕЦА договор, без да посочва причини за това в срок от 14 календарни дни. Срокът за отказ се определя от датата, на която КЛИЕНТЪТ или трето лице, различно от куриера е получил(о) стоката. 
(2) За да упражни правото си на отказ и да върне стоката, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това ТЪРГОВЕЦА чрез попълване и изпращане на ФОРМАТА ЗА ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА. ТЪРГОВЕЦЪТ потвъждава незабавно получаването на Формата за отказ, като се счита за уведомен от момента на потвърждаването. 
(3) Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена, да не са нарушени производствените пломби и стикери. КЛИЕНТЪТ трябва да предостави на ТЪРГОВЕЦА документите за покупка на стоката - оригиналната фактура/ стокова разписка и оригиналната касова бележка, придружаваща гаранционна карта (ако има такава). 
(4) ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената от КЛИЕНТА сума без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е информирал ТЪРГОВЕЦА за неговото решение за отказ от договора. ТЪРГОВЕЦЪТ извършва възстановяването на сумата само по банкова или картова сметка на клиента и когато това не е възможно ще използва услугата превод на пари на куриерската фирма. При неспазване на срока за връщане на стоката от КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от КЛИЕНТА
(5) Връщането на стоката до склад на ТЪРГОВЕЦА е за сметка на КЛИЕНТА. Важно! При връщане на платени с карта суми , това ще бъде направено само чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. 

VIII ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
Чл. 15. (1) С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, ТЪРГОВЕЦЪТ издава и предоставя на КЛИЕНТА гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция. 
(2) КЛИЕНТЪТ губи правата си по предоставената Търговска гаранция: 
а) в случай на изгубена гаранционна карта; 
б) при опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице или неоторизиран сервизен център;
в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация на стоката; 
г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката; 
Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционно обслужване се извършва само и единствено в Сервизен център на ТЪРГОВЕЦА, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

IX КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл. 16. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА съгласно Закона за защита на личните данни. 
(2) От съображения за сигурност на личните данни на клиентите, ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от КЛИЕНТИТЕ в момента на регистрацията. 
(3) ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН изисква от КЛИЕНТА въвеждане само и единствено на данни, които служат за изпълнението на договора и издаване на прилежащите платежни и информационни документи. 
(4) ТЪРГОВЕЦЪТ заявява, че няма достъп до картовите и автентикационни данни на КЛИЕНТА; такъв достъп има САМО обслужващата банка.
(5) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на клиента в електронния магазин на Доставчика в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(6) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че Доставчикът в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на клиента при използването на електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 17. (1) Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да изисква от клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. 
(3) В случай, че по някаква причина клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, ТЪРГОВЕЦЪТ(собственикът) на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли". 

Чл. 18. КЛИЕНТЪТ се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от клиента заедно с направените разходи на ТЪРГОВЕЦА по неуспешната доставка. 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 19. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. 
(2) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. 

Чл. 20. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и КЛИЕНТЪТ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор. 

Чл. 21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Чл. 23. Настоящите общи условия влизат в сила за всички КЛИЕНТИ на 01.04.2019 

Чл. 24. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се счита за уведомяване на потребителите за измененията.